Nahoru

Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva obce č.1/2022 ze dne 22.02.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2022 ze dne 29.3.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2022 ze dne 24.5.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2022 ze dne 28.6.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 30.8.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2022 ze dne 20.9.2022
Usnesení zastupitelstva obce z ustavujícího zasedání ze dne 18.10.2022
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.10.2022
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.11.2022
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2022
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2020 ze dne 26.5.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2020 ze dne 30.06.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2020 ze dne 17.07.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2020 ze dne 22.09.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.8/2020 ze dne 27.10.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.9/2020 ze dne 24.11.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.10/2020 ze dne 29.12.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2021 ze dne 23.2.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2021 ze dne 30.3.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2021 ze dne 28.5.2021
 
 
Powered by Phoca Download