Obec Vlačice se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.vlacice.cz a bylo vypracováno 1. 11. 2023.

Stav souladu k datu zahájení kontroly 22. 5. 2023

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Kontrolní zjištění

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, ukládá podle ustanovení paragrafu 4 orgánům veřejné správy zajistitm aby jimi spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatelem zejména pro osoby se zdravotním psotiženímm učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Podle paragrafu 5 odst. 1 se má za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokus splňují požadavky harmonizované evropské normy EN 301 549 V3.2.1. (2021-03).

Na zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, bezprostředně navazuje Metodický pokyn k přístupnosti, který je určen tvůrcům/správcům webových stránek. V Metodickém pokynu jsou vysvětleny principy, pravidla a jednotlivá kritéria úspěšnosti obsažené v evropské normě EN 301 549 V3.2.1. (2021-03).

Povinný subjekt dle paragrafu 8 na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky.  Povinný subjekt může splnit tuto povinnost rovněž tak, že prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje na některé z jím spravovaných internetových stránek a na ostatních umístí odkaz na toto prohlášení. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, je-li přijat.

Zjištění:

Na internetových stránkách obce Vlačice není uveřejněno Prohlášení o přístupnosti, které by odpovídalo vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise. Při procházení internetových stránek https://www.vlacice.cz bylo zjištěno, že internetové stránky obsahují nedostatky ve splnění kritéria úspěšnosti: 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy, viz Záznam z provedení úkonů předcházející kontrole, č. j. DIA-2826-1/EG-2023.

Plné znění protokolu.