CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2024). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

ZAPOJTE SE DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na webových stránkách průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo se přímo účastnit procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených priorit dosaženo.

Abychom zjistili, jak se Vám v obci Vlačice žije, připravili jsme pro Vás následující dotazník. Výstupy z tohoto dotazníku budou jedním z významných podkladů pro připravovaný Strategický plán. V případě, že budete potřebovat další dotazník (pro další členy domácnosti), je připraven k vyzvednutí na OÚ.

Dotazník odevzdejte na OÚ Vlačice nebo můžete vhodit do schránky OÚ do 25.11.2015

Děkujeme

 

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření v rámci přípravy strategického plánu obce.

 

Strategický plán rozvoje obce Vlačice na období 2016 - 2024 byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2015.