Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1.

název

Obec Vlačice

2.

důvod a způsob založení

Vznik a zánik obcí (měst) je upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.

Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad nebo auditor (auditorská společnost).

3.

organizační struktura

Popis úřadu

4.

kontaktní spojení

tel (podatelna): 327 397 219,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dat. schránka: r7zatj6

4.1.

poštovní adresa

Obecní úřad Vlačice, Vlačice – Výčapy 38, Čáslav, 286 01

4.2.

adresa úřadovny

 Vlačice – Výčapy 38, Čáslav, 286 01

4.3.

úřední hodiny

Út: 18:00 – 20:00 hod.

4.4.

telefonní čísla

327 397 219 - podatelna

4.5.

internetové stránky

www.vlacice.cz

4.6.

e-podatelna

 

5.

platby lze poukázat

číslo účtu: 100 24-161/0100
Komerční banka

6.

00236586

7.

DIČ:

 

8.

dokumenty

 

8.1.

hlavní dokumenty

 

8.2.

rozpočet

rozpočet obce a další související dokumenty jsou připraveny na stránce Obecní úřad

9.

žádost o informace

Potřebné informace občan získá na obecním úřadě, dále má k dispozici tel. číslo 327 397 219 (podatelna).

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10.

příjem žádostí a další podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz.bod 4.1.).

Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo do datové schránky r7zatj6.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11.

opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat na podatelně. Zde občan také obdrží podrobné informace, jakým způsobem je třeba při podávání opravného prostředku postupovat a jaké jsou další požadavky. Opravný prostředek lze zaslat také na adresu OÚ Vlačice. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12.

formuláře

 

13.

popisy postupů, návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.

předpisy

 

14.1.

nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č.167/2012 Sb., kterým se mění zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č.500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2.

vydané právní předpisy

obecně závazné vyhlášky, platné na území obce, jsou vyvěšeny na www.vlacice.cz

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15

úhrady za poskytované informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odeslání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.1.

sazebník úhrad za poskytování informací

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskyt. informací

O výši úhrad za poskytování informací rozhodlo svým usnesením zastupitelstvo obce.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

 

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Vlačice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst.4 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18.

Poskytnuté informace

Osoba s nejvyšší pohledávkou vůči obci, uzavřené darovací smlouvy.

Informace ke složení okrskové volební komise u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.10.-21.10.2017