Nahoru

Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva obce č.4/2021 ze dne 29.6.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2021 ze dne 31.8.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2021 ze dne 28.9.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2021 ze dne26.10.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.8/2021 ze dne 23.11.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2018 ze dne 30.1.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2018 ze dne 6.3.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2018 ze dne 17.4.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2018 ze dne 22.5.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2018 ze dne 27.6.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2018 ze dne 24.7.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2018 ze dne 25.9.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2018 ze dne 31.10.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2018 ze dne 31.11.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2018 ze dne 18.12.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2019 ze dne 1.3.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2019 ze dne 29.3.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2019 ze dne 16.4.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2019 ze dne 14.5.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2019 ze dne25.6.2019
 
 
Powered by Phoca Download