Nahoru

Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva obce č.4/2020 ze dne 26.5.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2020 ze dne 30.06.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2020 ze dne 17.07.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2020 ze dne 22.09.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.8/2020 ze dne 27.10.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.9/2020 ze dne 24.11.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.10/2020 ze dne 29.12.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2021 ze dne 23.2.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2021 ze dne 30.3.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2021 ze dne 28.5.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2021 ze dne 29.6.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2021 ze dne 31.8.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2021 ze dne 28.9.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2021 ze dne26.10.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.8/2021 ze dne 23.11.2021
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2018 ze dne 30.1.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2018 ze dne 6.3.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2018 ze dne 17.4.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2018 ze dne 22.5.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2018 ze dne 27.6.2018
 
 
Powered by Phoca Download